Депутати пропонують великі терміни ув‘язнення для організаторів та робітників колл-центрів (звіт ТСК)

Народні депутати пропонують внести в Кримінальний Кодекс статті покарання з великими термінами ув‘язнення за створення та ведення діяльності угрупувань, що виманюють гроші у громадян.

А тезу про те, що так звані «колл-центри» грабують виключно громадян країни-агресора, — спростовують.


«Офіс генерального прокурора заявляє, що шахраї з колл-центрів масово грабують внутрішніх переселенців, зокрема, у розрізі грошей «Е-Допомога». Слова прокурорів, що колл-центри масово грабують насамперед саме українських громадян, підтверджують представники кіберполіції», — повідомляє Ділова Одеса з посиланням на нардепа, члена ТСК Максима Бужанського.

Колл-центри зараз у центрі уваги. Під час війни це один з небагатьох надприбуткових бізнесів, що залишилися в країні.

(Про те, як влітку на широку ногу у Дніпрі провів корпоратив один із найбільших кол-центрів міста «Лягушка», керівники якого ніби-то були учасниками нападу на Офіс Президента на підтримку Сергія Стерненка в 2021 році, згадуєСтрана).

Що «розкопала» ТСК

Спеціально створена Тимчасова слідча комісія з питань розслідування діяльності шахрайських кол-центрів оприлюднила на сайті Верховної Ради звіт за підсумками півріччя своєї роботи.

Як йдеться у звіті, в Україні зараз діють кілька сформованих організованих злочинних угруповань, які використовують інформаційні, електронні мережі з метою шахрайства. Як правило, їх структура ідентична.

Перша ланка – орган керівництва та координації, які отримали прикриття з боку правоохоронних органів (Нацполіції, Служби безпеки України та ін.) шляхом налагодження корупційних зв’язків з керівниками підрозділів цих органів.

Друга ланка – орган адміністрування, особи, які займаються відбором кадрів, орендою приміщень, забезпеченням обладнанням, забезпеченням легалізації здобутих злочинним шляхом доходів. Також ця ланка у разі появи загрози діяльності кол-центру займається евакуацією операторів та обладнання кол-центрів.

Третя ланка – безпосередні виконавці.

Пропозиції ТСК щодо покарання

За результатами роботи ТСК запропонувала внести зміни до Кримінального кодексу, доповнивши його статтями, які передбачають встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Зокрема, за створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній пропонується карати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Надання послуг, участь в електронно-комунікаційній шахрайській організації – позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна. Ті самі дії в умовах військового чи надзвичайного стану або якщо вони вчинені організованою групою, — караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

За створення спільноти електронно-комунікаційних шахрайських організацій, керівництво такою спільнотою, пропонується карати позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Також законодавці пропонують передбачити відповідальність за притягнення до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації.

Так, за пропозицію роботи у кол-центрі, надання таких послуг пропонують карати терміном від трьох до п’яти років із конфіскацією майна. За ті ж дії, вчинені повторно або в умовах військового чи надзвичайного

положення або якщо вони були скоєні організованою групою, пропонується карати позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

______

Депутаты предлагают большие сроки заключения для организаторов и рабочих колл-центров (отчет ВСК)Народные депутаты предлагают внести в Уголовный Кодекс статьи наказания с большими сроками заключения за создание и ведение деятельности группировок, выманивающих деньги у граждан. А тезис о том, что так называемые колл-центры грабят исключительно граждан страны-агрессора, опровергают.

«Офис генерального прокурора заявляет, что мошенники из колл-центров массово грабят внутренних переселенцев, в частности, в разрезе денег «Е-Допомога». Слова прокуроров, что колл-центры массово грабят, прежде всего, именно украинских граждан, подтверждают представители киберполиции», — сообщает нардеп, член ВСК Максим Бужанский.

Колл-центры сейчас в центре внимания. Во время войны это один из немногих оставшихся в стране сверхприбыльных бизнесов.

(О том, как летом на широкую ногу в Днепре провел корпоратив один из крупнейших колл-центров города «Лягушка», руководители которого якобы были участниками нападения на Офис Президента в поддержку Сергея Стерненко в 2021 году, вспоминает Страна).

Что «раскопала» ВСК


Специально созданная Временная следственная комиссия по расследованию деятельности мошеннических колл-центров обнародовала на сайте Верховной Рады отчет по итогам полугодия своей работы.

Как говорится в отчете, в Украине сейчас действуют несколько сформированных организованных преступных группировок, использующих информационные, электронные сети для мошенничества. Как правило, их структура идентична.

Первое звено – орган руководства и координации, получивших прикрытие со стороны правоохранительных органов (Нацполиции, Службы безопасности Украины и др.), путем налаживания коррупционных связей с руководителями подразделений этих органов.

Второе звено – орган администрирования, лица, занимающиеся отбором кадров, арендой помещений, обеспечением оборудования, обеспечением легализации полученных преступным путем доходов. Также это звено при появлении угрозы деятельности колл-центра занимается эвакуацией операторов и оборудования колл-центров.

Третье звено – непосредственные исполнители.

Предложения ВСК о наказании
По результатам работы ВСК предложила внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив его статьями, предусматривающими установление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

В частности, за создание руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней предлагается наказывать от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предоставление услуг, участие в электронно-коммуникационной мошеннической организации – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Те же действия в условиях военного или чрезвычайного положения или если они совершены организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

За создание сообщества электронно-коммуникационных мошеннических

организаций, руководство таким сообществом, предлагается наказывать лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Также законодатели предлагают предусмотреть ответственность за привлечение к участию в электронно-коммуникационном мошенническом организации.

Так, за предложение работы в колл-центре, предоставление таких услуг предлагают наказывать на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества. За те же действия, совершенные повторно или в условиях военного или чрезвычайного положения или если они были совершены организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

📌

📌Телеграм

📌

📌

📌