Майже половину частки експорта Одещини склали зернові культури — статистика

Частка Одеського регіону в загальному обсязі експорту товарів України становила 4,9%, і за цим показником Одещина займає 5 місце серед регіонів України. Про це повідомляє Головне управління статистики в Одеській області.Частка підприємств Одещини в загальному імпорті товарів України становила 3,6%; за цим показником регіон знаходиться на 6 місці серед інших регіонів.

У загальному обсязі експорту товарів найбільшу питому вагу становили зернові культури (44,8%); насіння і плоди олійних рослин (16,5%), жири та олії тваринного або рослинного походження (14,5%).

Основу структури імпорту товарів становили палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (26,2%); електричні машини (8,1%); засоби наземного транспорту, крім залізничного (6,8%).

Довідка ДО

У січні–жовтні 2023р. підприємства Одещини здійснювали зовнішньоторговельні операції товарами з партнерами із 168 країн світу.
Експорт товарів становив 1466,3 млн.дол. США, імпорт – 1876,7 млн.дол. США. Порівняно з січнем–жовтнем 2022р. експорт зменшився на 21,1%, імпорт збільшився – на 10,6%. Негативне сальдо склало 410,4 млн.дол. США.

**

ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ЧАСТИ ЭКСПОРТА ОДЕЩИНЫ СОСТАВЛИ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ — СТАТИСТИКА

Доля Одесского региона в общем объеме экспорта товаров Украины составила 4,9% и по этому показателю Одесщина занимает 5 место среди регионов Украины.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Одесской области.

Доля предприятий Одесской области в общем импорте товаров Украины составила 3,6%; по этому показателю регион находится на 6-м месте среди других регионов.

В общем объеме экспорта товаров наибольший удельный вес составил зерновые культуры (44,8%); семена и плоды масличных растений (16,5%), жиры и масла животного или растительного происхождения (14,5%).

Основу структуры импорта товаров составили топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (26,2%); электрические машины (8,1%); средства наземного транспорта, кроме железнодорожного (6,8%).

Справка ДО


В январе-октябре 2023г. предприятия Одесской области осуществляли внешнеторговые операции товарами с партнерами из 168 стран мира.
Экспорт товаров составил 1466,3 млн. дол. США, импорт – 1876,7 млн.долл. США. По сравнению с январем-октябрем 2022г. экспорт снизился на 21,1%, импорт увеличился – на 10,6%. Отрицательное сальдо составило 410,4 млн. долл. США.

На 597% виріс вантажообіг Морських портів Дунайського регіону