Поворотна допомога малозабезпеченим: як отримати

2023 року в Україні перезапустили розроблену раніше програму «Рука допомоги». Вона спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи. Про це повідомили в Мінсоцполітики.Програма дає можливість непрацюючим працездатним особам із числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу в розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

Фінансова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи. Отримати цю грошову допомогу може непрацююча працездатна людина з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.

Розмір грошової допомоги становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати, у 2023 р. це – 100,5 тис. грн.

Як скористатися програмою?

Для отримання допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості.
Там – подати документи до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї.
А саме:
● заяву про надання фінансової допомоги;
● бізнес-план;
● довідку про несудимість.

Для отримання грошової допомоги на закупівлю обладнання і матеріалів людина подає до центру зайнятості рахунок-фактуру (рахунок, квитанцію, накладну тощо) та договір, укладений з постачальником (продавцем) обладнання і матеріалів.

Після засідання комісії центр зайнятості надсилає людині письмове повідомлення про прийняте рішення.

Якщо було прийняте рішення про надання фінансової допомоги – людина повинна створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Ця грошова допомога має безготівковий характер, але вона може бути поворотною. Гроші доведеться повернути або однією сумою протягом 30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її отримання. Або ж достроково частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

Підкреслимо, що сума грошової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

Але можливий варіант, коли грошову допомогу повертати не доведеться.

Як повідомили в Міністерстві соцполітики, гроші не повертаються:

  • якщо людиною сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої фінансової допомоги;
  • у перший рік працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

* * * * *

ВОЗВРАТНАЯ ПОМОЩЬ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ: КАК ПОЛУЧИТЬ

В 2023 году в Украине перезапустили разработанную ранее программу «Рука помощи». Она направлена на помощь малообеспеченным лицам в открытии собственного дела.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Программа дает возможность неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса.

Финансовая помощь предоставляется на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела. Получить эту денежную помощь может неработающий трудоспособный человек из числа членов малообеспеченной семьи, который зарегистрирован в центре занятости как безработный.

Размер денежной помощи составляет 15 размеров минимальной заработной платы, в 2023 г. это — 100,5 тыс. грн.

Как воспользоваться программой?

Для получения помощи человек, желающий начать предпринимательскую деятельность, должен обратиться в ближайший Центр занятости.
Там — подать документы в созданную при Центре занятости Комиссию по вопросам предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.
А именно:
— заявление о предоставлении финансовой помощи;
— бизнес-план;
— справку о несудимости.

Для получения денежной помощи на закупку оборудования и материалов человек подает в центр занятости счет-фактуру (счет, квитанцию, накладную и т.д.) и договор, заключенный с поставщиком (продавцом) оборудования и материалов.

После заседания комиссии центр занятости направляет человеку письменное уведомление о принятом решении.

Если было принято решение о предоставлении финансовой помощи — человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления.

Эта денежная помощь имеет безналичный характер, но она может быть возвратной. Деньги придется вернуть или одной суммой в течение 30 календарных дней после окончания трехлетнего срока с даты ее получения. Или же досрочно частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

Подчеркнем, что возвращаемая сумма денежной помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

Но возможен вариант, когда денежную помощь возвращать не придется.

Как сообщили в Министерстве соцполитики, деньги не возвращаются:

  • если человеком уплачены налоги, сборы (обязательные платежи) и ЕСВ в сумме, превышающей сумму предоставленной финансовой помощи;
  • в первый год трудоустроено по направлению центра занятости не менее двух неработающих трудоспособных лиц из числа членов малообеспеченных семей сроком не менее, чем на два года.
Мобілізованим одеситам буде надаватись допомога в граничному розмірі 20 тисяч гривень