Одеська кіностудія може припинити своє існування

Державна аудитна служба визнала Одеську кіностудію збитковою та такою, що ризикує припинити своє існування.

Натомість підприємство заявило, що працює стабільно і жодних загроз існуванню кіностудії немає.
Аудитори опублікували свій висновок 5 червня на сайті Південного офісу Держаудитслужби.

Згідно з перевіркою, за останні п’ять років через неефективні управлінські дії та рішення кіностудія недоотримала доходів або втратила таку можливість, а також здійснила зайві витрати на загальну суму понад 400 млн грн.

Крім того, керівники підприємства досі не зробили державну реєстрацію на земельні ділянки ПрАТ «Одеська кіностудія», що розташовані на узбережжі Чорного моря загальною площею 6,62 га. Таке зволікання може привести до безповоротної втрати кіностудією цих земель, первісна вартість яких складає понад 61 млн грн, зазначили в аудитслужбі.

У висновку також зауважили, що не проведення переоцінки вартості майна, яке належить кіностудії, призвело до заниження вартості її активів на майже 200 млн гривень.

Значні проблеми кіностудії пов’язані з доходами від авторських прав на свою продукцію:

«Під час аудиту встановлено, що Державне агентство України з питань кіно передало приватній структурі ТОВ «Фірма Будущеє» виключні майнові авторські права на використання національної культурної спадщини та загальнодержавної власності України – Фільмофонду, створеного ДП «Одеська кіностудія художніх фільмів» у період з 1955 по 1991 роки. Всього нараховується 269 картин, серед яких загальновідомі фільми: «Д’Артаньян і три мушкетери», «Пригоди Електроніка», «Місце зустрічі змінити не можна», «Діти капітана Гранта» тощо. Внаслідок чого «Одеська кіностудія» не отримала додаткових надходжень на суму майже 13 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Окремою проблемою залишається отримання доходів від роялті, які є значно меншими, ніж собівартість створених протягом п’яти останніх років компанією фільмів. Така ситуація може завдати збитків на суму понад 40 млн гривень.

Натомість у пресслужбі Одеської кіностудії таку інформацію спростували. Там заявили, що зазначена в матеріалах сума збитків в розмірі 400 млн грн є «цілковито маніпулятивною». Ця цифра взята з описової частини аудиторського висновку, де складені математичним шляхом усі цифри, які є не більше, ніж економічним припущенням спеціалістів, які проводили аудит і не мають відношення до безпосередньої перевірки, результати якої викладені в акті ревізії. Крім того, описова частина, яка підкреслила окремі види діяльності, не має прямого впливу на Одеську кіностудію.

«Звертаємо увагу, що важливими є фактичні порушення, а не описова частина. Згідно акту ревізії, де відображений актуальний стан, перевірялось два порушення на загальну суму близько 1 млн грн і ці порушення були усунуті на час проведення перевірки. Акт ревізії додається до висновку аудиту. Також, хочемо відзначити, що Одеська кіностудія працює стабільно і жодних загроз існуванню кіностудії не існує», — пояснили в пресслужбі.

Там наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення кіностудія завершила зйомки трьох картин. Наразі триває робота над повнометражним художнім фільмом «Режисер». YouTube канал кіностудії налічує понад 1,7 млн підписників і приносить їй значний дохід. Одеська кіностудія створила єдиний в Україні Музейно-виставковий комплекс, який постійно оновлюється і зараз є стабільним джерелом прибутків підприємства.

Одесская киностудия может прекратить свое существование

Государственная аудитная служба признала Одесскую киностудию убыточной и рискующей прекратить свое существование. Зато предприятие заявило, что работает стабильно и никаких угроз существованию киностудии нет.
Аудиторы опубликовали свое заключение 5 июня на сайте Южного офиса Госаудитслужбы.

Согласно проверке, за последние пять лет из-за неэффективных управленческих действий и решений киностудия недополучила доходы или потеряла такую ​​возможность, а также осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 млн грн.

Кроме того, руководители предприятия до сих пор не провели государственную регистрацию на земельные участки ЧАО «Одесская киностудия», расположенные на побережье Черного моря общей площадью 6,62 га. Такое промедление может привести к безвозвратной потере киностудией этих земель, первоначальная стоимость которых составляет более 61 млн грн, отметили в аудитслужбе.

В заключении также отметили, что не проведение переоценки стоимости принадлежащего киностудии имущества привело к занижению стоимости ее активов на почти 200 млн гривен.

Значительные проблемы киностудии связаны с доходами от авторских прав на свою продукцию:

«В ходе аудита установлено, что Государственное агентство Украины по кино передало частной структуре ООО «Фирма Будущее» исключительные имущественные авторские права на использование национального культурного наследия и общегосударственной собственности Украины — Фильмофонда, созданного ГП «Одесская киностудия художественных фильмов» в период с 1955 по 1991 года. Всего насчитывается 269 картин, среди которых общеизвестные фильмы: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника», «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта» и т.д. дополнительных поступлений на сумму около 13 млн грн», — говорится в сообщении.

Отдельной проблемой остается получение доходов от роялти, которые значительно меньше, чем себестоимость созданных в течение пяти последних лет компанией фильмов. Такая ситуация может нанести ущерб на сумму более 40 млн гривен.

В прессслужбе Одесской киностудии такую ​​информацию опровергли. Там заявили, что указанная в материалах сумма ущерба в размере 400 млн грн является «совершенно манипулятивной». Эта цифра взята из описательной части аудиторского заключения, где составлены математическим путем все цифры, которые не более чем экономическим предположением специалистов, проводивших аудит и не имеющих отношения к непосредственной проверке, результаты которой изложены в акте ревизии. Кроме того, описательная часть, подчеркнувшая отдельные виды деятельности, не имеет прямого влияния на Одесскую киностудию.

«Обращаем внимание, что важны фактические нарушения, а не описательная часть. Согласно акту ревизии, где отражено актуальное состояние, проверялось два нарушения на общую сумму около 1 млн грн и эти нарушения были устранены на время проведения проверки. Акт ревизии добавляется к выводу аудита . Также, хотим отметить, что Одесская киностудия работает стабильно и никаких угроз существованию киностудии не существует», — пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения киностудия завершила съемку трех картин. В настоящее время продолжается работа над полнометражным художественным фильмом «Режиссер». YouTube канал киностудии насчитывает более 1,7 млн. подписчиков и приносит ей значительный доход. Одесская киностудия создала единственный в Украине постоянно обновляющийся Музейно-выставочный комплекс, который сейчас является стабильным источником доходов предприятия.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Выкупить и застроить: у киевского бизнесмена свои планы на Одесскую киностудию