Виплати ВПО: хто має звернутися із заявою про продовження допомоги

У травні 2024 року продовжать отримувати виплати на проживання ті внутрішньо переміщені особи (ВПО), кому вони призначені автоматично, і ті, хто писав заяву на їхнє продовження.Перелік внутрішньо переміщених осіб, які мають право на продовження виплат ще протягом шести місяців:— люди з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;— діти, влаштовані в сім’ї патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти, тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

  Крім того, якщо дохід на одного отримувача в сім’ї менше, ніж 9 444 грн:

  • — особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6 років;
  • — родини, які мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
  • — особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;
  • — студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;
  • — особи з інвалідністю ІІІ групи;
  • — родини пенсіонерів.

  На продовження допомоги мають також право люди від 55 років, які на дату звернення за допомогою зареєструвалися в Центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу.

  Розмір самих виплат для людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб не зміниться:

  для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн;

  для всіх інших – 2000 грн.

  Допомога надається відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20 березня 2022 року «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

  Выплаты ВПЛ: кто должен обратиться с заявлением о продлении помощи

  В мае 2024 года продолжат получать выплаты на проживание те внутренне перемещенные лица, которым они назначены автоматически, и те, кто писал заявление на их продление.

  Перечень внутриперемещенных лиц, имеющих право на продление выплат еще в течение шести месяцев:

  • люди с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;
  • дети, устроенные в семье патронатного воспитателя, патронатные воспитатели, дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

  Кроме того, если доход на одного получателя в семье меньше 9 444 грн:

  • лица, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6 лет;
  • семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;
  • лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;
  • студенты, которые обращаются самостоятельно в возрасте до 23 лет;
  • лица с инвалидностью ІІІ группы;

  – семьи пенсионеров.

  На продление помощи имеют также право люди от 55 лет, которые на дату обращения за помощью зарегистрировались в Центре занятости как безработные или ищущие работу.

  Размер самих выплат для людей со статусом внутриперемещенных лиц не изменится:

  для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн;

  для всех остальных – 2000 грн.

  Помощь оказывается в соответствии с Порядком предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины № 332 от 20 марта 2022 года «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам».

  📗 Ділова Одеса Телеграм
  📘 Facebook
  📙 Сайт

  Зросла державна компенсація за працевлаштування ВПО: як отримати кошти